Audyt kadrowo – płacowy obecnie jest realizowany w czterech obszarach działalności związanej z HR:

 • standardy tworzenia procedur i organizacji w firmie – audyt polega przede wszystkim na zapoznaniu się z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, poznaniu określonej specyfiki zakładu oraz określeniu istniejących problemów. Przykładowe obszary, które mogą zostać poddane weryfikacji podczas audytu to:
  • Weryfikacja standardu tworzonych procedur i instrukcji,
  • Analiza istniejącego obiegu dokumentów,
  • Dostosowanie obiegu dokumentów do potrzeb firmy,
  • Zapoznanie się z regulaminami wewnątrzzakładowymi i ich sprawdzenie pod względem przestrzegania.
 • weryfikacja zakresów obowiązków, opisu stanowisk pracy w kontekście zadań i specyfiki branży - audyt ten jest kontynuacją standardów tworzenia procedur i organizacji w firmie, ale może też być prowadzony samodzielnie. Zadaniem PGB jest:
 • Weryfikacja zakresu obowiązków na stanowiskach pracy,
 • Weryfikacja nazewnictwa stanowisk pracy w kontekście zadań i specyfiki branży,
 • Stworzenie od podstaw opisów stanowisk pracy powiązanych ze strukturą organizacyjną w firmie,
 • Tworzenie zakresów obowiązków mających na celu określenie kluczowych zadań oraz tych dodatkowych.
   
 • dokumentacja płacowa - w zawiłym gąszczu przepisów prawa krajowego właściciele przedsiębiorstw często mają problem z weryfikacją prawidłowości pod względem płacowym. Efektem tego mogą być nieprzewidziane kary finansowe oraz brak bezpośredniego nadzoru nad tym w jaki sposób rozliczane są wynagrodzenia dla pracowników.

Wychodząc klientowi naprzeciw pomożemy:

 • zweryfikować prawidłowości związane z naliczaniem umów cywilnoprawnych,
 • przeanalizować „ukryte koszty”,
 • sprawdzić poprawność naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,
 • sprawdzić poprawność naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz dokumentację służącą do wypłaty w/w świadczeń,
 • zweryfikować prawidłowości naliczania wysokości wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, w tym między innymi ustalić prawidłową wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wysokość podatku dochodowego.
   
 • dokumentacja kadrowa - skierowany jest do pracowników administracyjno – biurowych niższego i średniego szczebla, pracowników działu kadr i pokrewnych. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z płacowym. Pozwala głównie uporządkować rozległą dokumentację kadrową od akt osobowych, poprzez ewidencję czasu pracy związanej z harmonogramami i listami obecności, w oparciu o przepisy prawa pracy.

Naszemu klientowi oferujemy:

 • pomoc przy sprawdzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • wsparcie przy tworzeniu ewidencji czasu pracy,
 • weryfikację dokumentów do umów cywilno – prawnych oraz analizę ich zastosowania,
 • sprawdzenie poprawności ustalania wymiarów urlopów wypoczynkowych i planowania wykorzystania urlopu w ujęciu rocznym,
 • wsparcie przy dostosowaniu informacji pracowniczych do umów zawartych z tytułu umowy o pracę.

Dzięki starannie opracowanej strategii działania, w której decydującą rolę odgrywają orientacja na klienta oraz znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, PGB Human Resources umożliwia wykrycie nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej oraz powala na wdrożenie procedur możliwie najbardziej efektywnych w świetle obowiązujących przepisów.